Manifest van de Michiel De Swaenkring

De MICHIEL DE SWAENKRING (MDSK) is een culturele vereniging van de Vlamingen in Frankrijk waarop de wet toepasselijk is van 01.07.1971 en die geboekt staat op 13.01.1972 in de registers van de prefectuur van Rijsel-in-Vlaanderen.

In samenwerking met de andere Vlaamse verenigingen, wil de MDSK bewust de verplichting op zich nemen om zich als Vlamingen vrij, waardig en verantwoordelijk te gedragen, een verplichting waar de Vlamingen zich evenmin als elk ander volk bezwaarlijk aan kunnen onttrekken, en hij verkondigt luid de onontvreeembare rechten die eruit voortvloeien.

Wij, Vlamingen, heben de plicht om ons erfdeel te behouden en vruchten te laten dragen – een volk zonder verleden is een volk zonder toekomst – we verwerpen met trots elke poging tot vervreemding en elke culturele onderdrukking.

We bevestigen ons recht op onze eigen geschiedenis, op de vrijwaring van onze landschappen en van ons stedenschoon, op de bevordering van de Vlaamse streektaal en van dat Nederlands dat steeds onze cultuurtaal was en nog is en dat zo schitterend beoefend werd door Michiel De Swaen.

We beklemtonen onze plicht om onze menselijke, sociale en economische verhoudingen volgens onze waarden te beheren waarbij meer culturele autonomie niet zou misstaan.

We veroordelen dan ook de centralistische aanslag op ons spaargeld en ons menselijkpotentiel, het in beslag nemen door de staat van onze culturele opvoeding, de media en de economie.

Wij die sinds eeuwen open staan voor alle winden uit de zee en uit Europa, wijzen elk separatisme en elke verminking af die ons opgedrongen werden in het bloedige tijdperk van het staatsnationlisme.

Wij VLAMINGEN , EUROPEERS, willen de schandemuren afbreken opgebouwd in de geesten, door de propaganda van de staten, om toch eindelijk een FEDERAAL EUROPA  te bouwen, met z’n vrijheden en z’n vele vormen van solidariteit.

De M D S K wil bewust en overtuigd de klemtoon leggen op de bevordering van de waarden die de grootheid gevormd hebben en blijven vormen van VLAANDEREN in EUROPA.

Wij , Vlamingen, houden van het werk, van dienstbaarheid en van ondernemingsgeest, de echte grondslagen voor een rechtvaardige en welvarende maatschappij.

We kiezen beslist voor een maatschappij die het verlagende en verzwakkende vergif afwijst van het « tweespan bijstand-opvordering » en die in staat is om voor iedereen de weg te openen van de inspanning, de verantwoordelijkheid en de waardigheid.

We weten dat het antagonisme aan de grondslag ligt van het heelal zelf. Elke gezonde sociale ordening moet ervoor zorgen dat dit niet ontaardt in een niet te stoppen strijd, maar dat het als een echte krachtbron voor de vooruitgang, bijdraagt tot hel welzijn en de algemene ontplooiing. Daarom ook verwerpen we alles wat vreemd is aan onze eigen aard, elke ideologie, zowel van rechts als van links, die beweert het te kunnen oplossen door de dictatuur van de enen over de anderen.

In het bewustzijn van de voortreffelijke plaats die de vrouw toekomt in de uitbouw, de handhaving en de verspreiding van een cultuur en van een levenkunst, zullen we alles steunen wat haar persoonsontwikkeling bevordert, alsook de eerbied voor haar fijnvrouwelijkheid en haar onmisbaar aandeel aan alle uitingen van het sociale en geestesleven.

Met alle eerbied voor de gewetensvrijheid van wie dan ook, streeft de MDSK een vernieuwing na van alle geestelijke krachten die in staat zijn om die spirituele meerwaarde tot stand te brengen, dat naar omhoog streven waarzonder een volk wegzinkt in plattevloersheid.

De MDSK nodigt al degenen uit z’n idealen delen voor VRIJHEID, WAARDIGHEID en VERANTWOORDELIJKHEID, om er zich bij aan te sluiten om zodoende een macht te vormen in dienst van Vlaanderen.

ADRES : Michiel de Swaenkring - 934 avenue A.Mahieu in 59670 KASSEL